Premieontheffing april 2020

Geen premieheffing Vf over de maand april vanwege corona-sluiting
Het kabinet besloot in maart de scholen te sluiten vanwege verspreiding van het coronavirus. Doordat de scholen de hele maand april gesloten waren, constateerde het Vervangingsfonds dat er minder vervangingen zijn gedeclareerd.

Het bestuur heeft daarom besloten om over de maand april geen premie te heffen. Dit geldt voor alle premies in de verschillende aansluitvormen. Het Vervangingsfonds wil niet onnodig geld uit de sector halen als dat voor de dekking van de vervangingskosten niet nodig is en hoopt hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de scholen bij het weer opstarten van de lessen in de klas.

Vervanging gewoon te declareren
Uiteraard kunt u de vervangers die u wel heeft ingehuurd declareren zoals gebruikelijk. Ook de poolinzet kunt u volledig op de reguliere wijze opgeven. Deze kosten worden na goedkeuring uitgekeerd.

Het Vervangingsfonds blijft vervangingen stimuleren bij afwezigheid wegens ziekte. Hiervoor maken wij ons sterk, zodat er altijd iemand voor de klas kan staan.

Verwerking van de premieontheffing
De verrekening en verwerking vindt in mei automatisch plaats via de premienota.
Over nagekomen mutaties met betrekking tot de maanden voor april die in mei verwerkt worden, geldt de reguliere premieheffing. Mutaties over de maand april die in de komende maanden verwerkt worden, zijn ook vrijgesteld van premieheffing.
U hoeft hier zelf verder geen actie op te ondernemen.
Vanaf de maand mei (te berekenen in juni e.v.) is de reguliere premieheffing weer van kracht.

Premies voor 2021
In september maakt het Vervangingsfonds de conceptpremies voor 2021 bekend. Deze worden half oktober definitief vastgesteld.

Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met uw vaste PSA medewerker of met onze Helpdesk PSA via: 088-8504709.

Bron: Vf

Vrije ruimte WKR 2020 verhoogd met € 5.200,-

In de kamerbrief van het ministerie van Financiën over aanvullende fiscale maatregelen in verband met coronacrisis d.d. 24-04-2020 staat dat de vrije ruimte in 2020 omhoog gaat met € 5.200,-. Dit is een verhoging van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000.

Over het meerdere is het percentage nog steeds 1,2%.

Zo is er iets meer ruimte voor presentjes voor de werknemers, zonder dat deze belast worden.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/24/kamerbrief-over-aanvullende-fiscale-maatregelen-in-verband-met-coronacrisis

Inzetpercentage van de vervangingspool tijdelijk 100%

Het Vervangingsfonds (Vf) heeft besloten het inzetpercentage van de vervangingspools op 100% te zetten zolang de coronamaatregelen voor de scholen gelden. Hierdoor ontstaan er voor de vervangingspools geen negatieve financiële gevolgen. U kunt op de gebruikelijke wijze de poolverantwoording invullen. 

Het Vf heeft nog andere maatregelen uitgewerkt om de onderwijssector tegemoet te komen in deze moeilijke periode. Bekijk hier de verdere uitgewerkte maatregelen.

CAO-PO 2019-2020

De nieuwe CAO-PO 2019-2020 is gepubliceerd.

Hierbij alvast een aantal belangrijke wijzigingen:

 1. Artikel 3.1 lid 3a is de termijn van 24 maanden gewijzigd in 36 maanden.
 2. Hoofdstuk 4 met betrekking tot het openbaar onderwijs is vervallen
 3. Hoofdstuk 5 is gewijzigd, let op artikel 5.6 CAO PO; de heroverweging en actualisering van functies onderwijs ondersteunend personeel (OOP) en directie.
 4. Het artikel over de terugbetalingsverplichting bij ouderschapsverlof is duidelijker (artikel 8.19 lid 3 en 4).
 5. Het geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof is opgenomen in de tekst onder artikel 8.6 lid L CAO-PO: Het salaris bij aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot 100%. De werkgever kan een uitkering aanvragen bij UWV.

Kijk hier voor de volledige CAO-PO 2019-2020.

Wij zullen u hierover later uitgebreid informeren. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met uw vaste PSA-medewerker.

Coronavirus: reactietermijnen Reglement Pf tijdelijk stopgezet

Om schoolbesturen in deze buitengewone situatie van verplichte schoolsluitingen zo veel mogelijk administratief te ontlasten, heeft het Participatiefonds (Pf) besloten om de termijnen uit het reglement tijdelijk stop te zetten.

Dat betekent het volgende:

 • Reeds lopende termijnen voor schoolbesturen worden nu stopgezet tot de huidige situatie voorbij is.
 • Dit met uitzondering van de termijnen voor bezwaar en beroep. Dit zijn wettelijke termijnen, die het Pf niet mag wijzigen.
 • Om te voorkomen dat nieuwe termijnen, zoals voor bezwaar of beroep gaan lopen, worden geen nieuwe brieven meer verzonden.
 • Daarom worden ook de reactietermijnen voor het Pf tijdelijk stopgezet. Uiteraard gaan wij wel door met de toetsingen en worden brieven wel klaargezet om te versturen zodra de huidige situatie voorbij is.
 • Via e-mail informeren we u over een positief besluit. Het officiële besluit wordt dan (inclusief de daarbij behorende termijn) pas per post verstuurd, wanneer de huidige situatie weer voorbij is.

Mocht u voorzien dat een lopende bezwaartermijn voor u tot problemen gaat leiden, neemt u dan contact op met een van de juristen via juridisch@vfpf.org

Tijdelijke maatregel

Het Participatiefonds (Pf)  wil schoolbesturen in deze periode tegemoet komen door zo weinig mogelijk administratieve verplichtingen richting Pf te vragen. Zodra de scholen weer open mogen gaan de termijnen opnieuw in. Via deze site houden wij u hiervan op de hoogte.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met uw vaste PSA medewerker van ONS via email of zijn of haar directe telefoonnummer.

Bron: VfPf

Het coronavirus: worden mijn vervangingskosten vergoed?

Het Vervangingsfonds (Vf) heeft uit het onderwijsveld verschillende vragen ontvangen over het coronavirus in relatie tot de bekostiging van vervanging. Zo is bijvoorbeeld gevraagd of vervanging van werknemers, die in verband met het coronavirus uit voorzorg thuisblijven, wordt vergoed door het Vf. Het antwoord hierop is ja.

Update coronavirus en bekostiging vervanging

Naar aanleiding van vragen uit het onderwijsveld over het coronavirus in relatie tot de bekostiging van vervanging heeft het Vervangingsfonds (Vf) een aantal maatregelen uitgewerkt om de onderwijssector tegemoet te komen in deze moeilijke periode.

Maatregel 1: declaratiemogelijkheid voor vervanging van een werknemer die uit voorzorg thuisblijft

Wanneer een werknemer wordt vervangen die uit voorzorg thuisblijft, vergoedt het Vf deze vervanging.

 • Wijze van indienen:  via de na-declaratietool.
 • Vul als reden van afwezigheid in: ziekte.
 • Voeg in opmerkingenveld toe: medewerker is uit voorzorg thuisgebleven.

NB. deze declaratiemogelijkheid is helaas niet beschikbaar voor schoolbesturen die gebruik maken van een financiële variant.

Maatregel 2:  buiten werking stellen van de termijn van 8 weken bij cases

Voor sommige vervangingsdeclaraties vraagt het Vf extra informatie of aanvullende documenten op bij een schoolbestuur (de ‘cases’.) Het Vf controleert normaliter of de termijn van 8 weken voor deze cases is verstreken. Is dat het geval, dan wordt de declaratie afgewezen.

Omdat het in deze periode voor schoolbesturen niet altijd mogelijk is om de gevraagde documenten tijdig te kunnen leveren aan het Vf, wordt de termijn van 8 weken gedurende deze periode opgeschort.

Maatregel 3: indieningstermijn vervangingsdeclaraties verlengt naar 6 maanden en 5 dagen

Het Vf hanteert normaal een indieningstermijn van 3 maanden en 5 werkdagen na afloop van de maand waarin de vervanging heeft plaatsgevonden.

In deze periode kan het voor schoolbesturen en administratiekantoren lastig zijn om hun declaraties op tijd in te dienen. Daarom wordt de indieningstermijn gedurende deze periode verlengt naar 6 maanden.

Maatregel 4: inzetpercentage van de vervangingspools (wordt nog onderzocht)

Schoolbesturen hebben aangegeven hun poolers niet of nauwelijks te kunnen inzetten. Dit heeft negatieve gevolgen voor het inzetpercentage van de vervangingspools.

Het Vervangingsfonds heeft oog voor dit probleem en is op dit moment hard bezig om een passende oplossing hiervoor te vinden. Zodra deze oplossing er is wordt u hierover geïnformeerd. Tot die tijd kunt u op de gebruikelijke wijze de poolverantwoording invullen.

Tot wanneer gelden deze maatregelen?

Deze maatregelen gelden zolang de grootste gevolgen van het coronavirus in Nederland nog niet voorbij zijn. Het Vf volgt hierin de richtlijnen van het RIVM. Zodra er met betrekking tot deze maatregelen wijzigingen optreden, zal het Vf u uiteraard hierover informeren.

Houdt u hiervoor onze website en nieuwsbrieven in de gaten.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met uw vaste PSA medewerker van ONS via email of zijn of haar directe telefoonnummer.

Bron: VfPf

Bereikbaarheid ONS en borging werkzaamheden

Geacht bestuur,

In verband met de aangescherpte maatregelen rondom het Coronavirus dient ook ONS Onderwijsbureau rekening te houden met de veiligheid van onze medewerkers en onze klanten en willen wij op een verantwoorde wijze onze werkzaamheden borgen.

Belangrijk voor u om te weten is dat ONS gewoon bereikbaar is en er op dit moment verschillende scenario’s worden uitgewerkt, zodat processen en werkzaamheden worden geborgd. Speciale aandacht gaat natuurlijk uit naar het waarborgen van de meest vitale processen, zoals o.a. de factuurbetalingen en de salarisbetalingen. Onze overige werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het verwerken van mutaties, opstellen van de jaarrekeningen en maken van maandrapportages lopen op dit moment ook nog geen enkele vertraging op. Wij gaan er op dit moment vanuit dat we dit kunnen blijven continueren. Mocht dit echter door omstandigheden niet langer het geval zijn dan zullen wij u daar zo spoedig mogelijk over informeren.

Wij werken gezien de omstandigheden niet langer op locatie bij scholen of bestuursbureaus in Brabant. Bij overige opdrachtgevers werken we alleen nog in overleg met de klant op locatie en zolang iedereen op de desbetreffende locatie vrij van klachten is.

ONS is bereikbaar via het algemene nummer: 088-8504700.
Onze collega’s zijn tevens bereikbaar via email en in voorkomende gevallen via hun mobiele nummers en wanneer zij niet thuiswerken ook op hun vaste zakelijke nummer.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande dan horen wij deze graag. U kunt dan contact opnemen met Daphne Burgerhof via d.burgerhof@onsonderwijsbureau.nl of via 088-8504770.

ONS Onderwijsbureau breidt uit en komt naar Brabant

ONS Onderwijsbureau is voornemens in de loop van 2020 de deuren van een nieuwe vestiging in de regio West-Brabant te openen. De wens om deze vestiging te openen komt voornamelijk voort uit het oogpunt van klantgerichtheid naar bestaande klanten en de groeiende vraag van potentiële klanten uit deze regio. ONS Onderwijsbureau mag inmiddels ook in deze regio een groeiend aantal onderwijsinstellingen tot haar klantengroep rekenen. Door dicht bij de relaties te opereren is het mogelijk de dienstverlening nog persoonlijker en beter op maat in te vullen.

Naast het hoofdkantoor in Heerlen en de reeds bestaande vestiging in Alkmaar zal ONS Onderwijsbureau zich met deze derde vestiging dan ook nadrukkelijker in de regio’s Noord-Brabant, Zeeland en Rijnmond gaan profileren.

De afgelopen jaren heeft ONS Onderwijsbureau een gezonde groei meegemaakt en wij verwachten dat deze stabiele groei het komende jaar alleen maar verder zal toenemen. De keuze om een nieuwe vestiging te openen was dan ook snel gemaakt en is uiteraard ook een strategische keuze. Voor het realiseren van de vestiging heeft ONS Onderwijsbureau Robert van der Maas aangetrokken. Robert kent met zijn jarenlange ervaring in diverse functies en organisaties voor onderwijsbedrijfsvoering de sector, klantbehoefte en systeemmogelijkheden als geen ander en gaat hier graag met u over in gesprek.

Robert van der Maas zegt hierover het volgende: “ik heb de afgelopen jaren met bewondering gekeken naar hetgeen door ONS Onderwijsbureau is gerealiseerd. Voor ONS Onderwijsbureau geen groot-groter-grootst maar goed, beter, best!  Niet de ambitie om de grootste dienstverlener te worden, wel om de beste dienstverlening aan onze opdrachtgevers, de schoolbesturen te leveren. Een visie die ik van harte onderschrijf en waar ik me de komende periode ook vol voor ga inzetten. Dit bereiken wij door de combinatie van vestigingen bij u in de buurt, een solide platform aan ICT hulpmiddelen waaronder een uniek en bewezen AFAS onderwijstemplate, bevlogen medewerkers en ontwikkeling van zowel onze producten en onze diensten samen met onze klant en onze medewerkers. Zo leveren wij indirect een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. Graag ga ik hierover met u in gesprek en voor meer informatie ben ik bereikbaar op 06-83618508.

Mocht u nu al nieuwsgierig zijn waar ONS Onderwijsbureau voor staat en hoe wij onze dienstverlening aan u vormgeven klik dan op de afbeelding hieronder en bekijk de animatie van ONS!

Namens de bestuurders van ONS,
Ed Cools, Daphne Burgerhof en René Kerstgens

Animatie ONS Onderwijsbureau

 

Loondoorbetalingsplicht bij quarantaine Coronavirus

Een werknemer die ziek is en in quarantaine moet heeft recht op loondoorbetaling. Het kan ook zijn dat een werknemer niet ziek is maar quarantaine wordt opgelegd, omdat hij met een besmette patiënt in contact is geweest. Ook dan heeft de werknemer recht op loondoorbetaling. Dit geldt ook voor een werknemer die in zijn vakantieland in quarantaine moet blijven.

Deze quarantaineperiode gaat in principe niet van zijn vakantiedagen af. De enige uitzondering is als de werkgever kan bewijzen dat dit in de risicosfeer van de werknemer ligt, maar dat zal moeilijk te bewijzen zijn.

Op de vraag welk verlof er dan gegeven moet worden antwoord de PO raad:

Het klopt inderdaad dat er geen vakantieverlof afgeschreven kan worden, tenzij dit in overeenstemming met de werknemer gebeurt. Het kan bijvoorbeeld onder art. 8.8 cao PO vallen. Dit is een soort calamiteitenverlof.

Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met uw vaste PSA contactpersoon via: 088-8504709