Waar kan ik informatie vinden over zwangerschaps- en bevallingsverlof?

Voor het PO in artikel 8 van de Regeling Ziekte en arbeidsongeschiktheid primair onderwijs (ZAPO), die een onderdeel vormt van de cao-PO. Aansluitend hierop: indien zwangerschaps- en/of bevallingsverlof gelijk lopen met collectief ingeroosterd vakantieverlof, kan het laatstgenoemde verlof in overleg met de leidinggevende op een ander tijdstip opgenomen worden.

Voor het VO in artikel 8 van de cao-VO. Aansluitend hierop vermeldt lid 7 van artikel 15.1. Vakantieverlof voor de functiecategorieën directie en leraren: de vrouwelijke werknemer behoudt ten minste aanspraak op het vakantieverlof dat samenvalt met de zomervakantie en het tijdvak van het zwangerschaps- en bevallingsverlof. Dit vakantieverlof wordt aansluitend op het zwangerschaps- en bevallingsverlof, dan wel de  zomervakantie genoten, tenzij werkgever en werknemer anders overeenkomen Lid 10 van artikel 15.2 Vakantieverlof voor de functiecategorie onderwijsondersteunend personeel vermeldt: op verzoek van de werknemer trekt de werkgever in geval van samenloop van vakantieverlof met andere vormen van verlof, voor zover deze niet samenvallen met de algemeen erkende feestdagen en in andere daarvoor redelijkerwijs in aanmerking komende gevallen, het verleende vakantieverlof in.

Welke soorten verlof zijn er?

Alle soorten verlof staan voor het Primair Onderwijs in hoofdstuk 8 en 8B van de cao-PO en voor het Voortgezet Onderwijs in de hoofdstukken 15 en 16  van de cao-VO.