Dienstverlening ONS

Personeels- en Salarisadministratie
Wij ondersteunen bij alle cao gerelateerde zaken, een goed bruto-nettotraject, bij de werkzaamheden ten behoeve van het Vervangingsfonds en Participatiefonds en natuurlijk alle administratieve zaken van aanstelling tot ontslag, rondom salaris en verlof.

Financiële administratie
Wij verwerken maandelijks alle betalingen, kas- en bankafschriften en sluiten deze tijdig af zodat er een gedegen managementinformatie voorhanden is. Daarnaast stellen wij jaarlijks tijdig de jaarrekening, het jaarverslag en het balansdossier op en dragen wij zorg voor de accountantscontrole.

Planning & Control
Wij helpen u graag bij het inzichtelijk maken van uw plannen, middelen en bestedingen. Dit doen wij middels het opstellen van begrotingen, meerjarenbegrotingen, prognoses en analyses. Daarnaast volgen wij de begroting en realisatie en zorgen wij voor tijdelijke signaleringen bij overschrijdingen en/of afwijkingen. Wij zijn uw sparringspartner, al dan niet op locatie of interim, binnen het hele scala van business controle.  Zo zetten wij beleid om in cijfers en omgekeerd. Daarnaast geven wij ook financiële trainingen aan schooldirecteuren en teamleiders zodat zij meer inzicht verkrijgen in hun eigen financiële positie.

HRM
Wij ondersteunen schoolbesturen op het gehele gebied van HRM dienstverlening, zoals het opstellen en/of herijken van het HR-beleid, ziekteverzuimbeleid, Arbobeleid, duurzame inzetbaarheid, opleiding en ontwikkeling. Daarnaast geven wij ook advies en praktische ondersteuning ten aanzien van preventief en curatief verzuim door het inzetten van registreerde casemanagers. We ondersteunen van aanstelling tot ontslag, adviseren ten aanzien van de Wet verbetering Poortwachter en onze medewerkers zijn interim inzetbaar als HRM adviseurs/medewerkers.

Eigentijds Platform
Onze dienstverlening wordt ondersteund middels een eigentijds ICT platform bestaande uit AFAS Profit & AFAS InSite. De consultants van ONS ondersteunen bij het op maat doorontwikkelen van e-HRM-, PSA- en FA processen.
Middels ProActive verwerken wij digitaal de factuurstromen, Qlikview (TIG) voor een duidelijk inzicht in managementcijfers en COGIX voor toegankelijk begroten binnen het onderwijs.