Planning & Control

Bij de Planning & Control van ONS zetten we beleid om in cijfers en omgekeerd. Wij zijn uw sparringpartner binnen het gehele scala van business controle en wij zorgen ervoor dat u financieel ‘in control’ bent.

Een goede financiële sturing is een basisvoorwaarde geworden voor het onderwijs. ONS denkt mee met uw onderwijsinstelling over het beleid en op welke wijze overheidsgelden optimaal kunnen worden benut.

Wij ondersteunen bij het inzichtelijk maken van én richting geven aan uw planning & control cyclus. Middels het opstellen van (meerjaren-)begrotingen, prognoses en analyses maken wij dit mogelijk. Wij volgen de begroting, realisatie en zorgen voor tijdige signaleringen bij overschrijdingen en/of afwijkingen. Daarna volgt de evaluatie van de ondernomen activiteiten en de verantwoording van de kwalitatieve en kwantitatieve resultaten.

Wilt u als bestuur zelf meer inzicht hebben in uw financiële positie? ONS geeft concrete handvaten om sturing te geven aan de P&C activiteiten binnen uw bestuur, door het verzorgen van financiële trainingen aan schooldirecteuren en teamleiders.

Rapportage- en analysetool

Alle managementinformatie van uw bestuur wordt op één plek verzameld, is altijd up-to-date en wordt realtime 24/7 inzichtelijk gemaakt via dynamische dashboards en rapportages in onze rapportage- en analysetool. Met deze tool kunt u eenvoudig inzoomen & filteren op de door u gewenste gegevens en informatie. De tool voldoet aan relevante wet- en regelgeving en  wordt – in samenwerking met de sector – continu doorontwikkeld. Deze rapportage- en analysetool is een standaardonderdeel van ONS ICT-Platform en direct klaar voor gebruik.

Kiest u ervoor om gebruik te maken van een eigen rapportage- en analysetool, dan kan – met de Get-Connectoren van AFAS – data uit de software eenvoudig gedeeld worden met uw andere applicaties. Snel, eenvoudig en zonder handmatige invoer.

Meer weten? Neem contact op met ONS

Dienstverlening P&C

Meerjarig inzicht in ontwikkeling van baten en lasten, meerjarenloonkostenbegroting, balans, kengetallen en kasstroom inclusief formatie planning.

Visualiseren van diverse scenario’s n.a.v. uw financiële keuzes, met bijhorende advisering & opstellen van prognoses.

Opstellen financiële paragraaf inclusief continuïteitsparagraaf, financiële kengetallen en de mogelijkheid om uw gegevens te benchmarken.

Prognose van de liquiditeit op maandbasis, rekening houdende met: betaalritme Rijk – lonen en salarissen inclusief afdracht – investeringsplanning – planning groot onderhoud – jaarbestelling.

Inventariseren en kwantificeren van risico’s op diverse beleidsterreinen en komen tot passende beheersmaatregelingen. Uitkomst risico’s worden verwerkt in de meerjarenbegroting en balans/scenarioplanning.

Training inzicht verschaffen in jaarrekeningen (conform richtlijnen voor de jaarverslaggeving). Verbanden leggen met begroting en op een juiste manier interpreteren van de managementrapportages.

Opstellen van formatieplan, o.a. op basis van leerlingen en formatiewensen inclusief advisering over loonkostenontwikkeling, personeel en risico’s (bv. Participatiefonds)